15.01.2024 | Michala Banásová | Komentáre:0

GA4 vs. GA3 – Evolúcia webovej analytiky

​​Prechodom Google Analytics 3 (GA3) na Google Analytics 4 (GA4) sa spustila vlna diskusií a polemík, hľadania a skúšania v novom používateľskom rozhraní.

GA4 priniesol metriky, ktoré prešli významnými zmenami a tie, na ktoré sme sa kedysi spoliehali, sú preč.

Podstata zmien súvisí so zásadným posunom v dátových modeloch medzi pôvodným GA3 a novým GA4. Zatiaľ čo GA3 fungoval na reláciách a zobrazeniach stránok, GA4 prijal paradigmu založenú na udalostiach a parametroch. Odlišnosť v metodológiách zberu a spracovania údajov vedie k rozdielom ako tieto 2 analytické nástroje prezentujú nazbierané údaje. Okrem prepracovaného rozhrania prináša GA4 nové metriky, prehľady a funkcie, pričom vynecháva alebo mení niektoré známe aspekty svojho predchodcu GA3.

 

GA3 vs. GA4 kľúčové rozdiely metrík

Najčastejšie diskutované metriky sessions (relácie), average session duration (priemerné trvanie relácie), bounce rate (miera okamžitých odchodov) a conversions (konverzie).

 

SESSIONS (relácie)

V oboch nástrojoch je relácia dobou interakcie používateľa s webovou stránkou alebo aplikáciou. Napriek tomu však sú  relácie zarátavané v GA4 inak.

 

GA3 (Universal Analytics)

GA4 (Google Analytics 4)

Relácia bola časovo podmienené trvanie návštevy, kde používateľ aktívne interagoval s webom alebo aplikáciou.

Predvolený limit trvania relácie používateľa bol 30 minút, skončil sa ak nedošlo k žiadnej aktivite.

Ak sa používateľ vrátil po uplynutí časového limitu relácie, spustila sa nová relácia.

Ak používateľ bol na webe, keď nastala polnoc, spustila sa nová relácia.

Ak používateľ počas návštevy webu inicioval nové parametre kampane, spustila sa nová relácia.

Relácia sa označuje aj ako spustenie relácie.

Keď sa začne relácia, Google automaticky zaznamenáva udalosť session_start a vygeneruje identifikátor relácie (ga_session_id) a číslo relácie (ga_session_number).

Relácia sa skončí, keď počas viac ako 30 minút nedôjde k žiadnej aktivite (v závislosti od nastavení časového limitu relácie).

Relácie sa ne-reštartujú o polnoci.

Ak sa používateľ vráti po uplynutí časového limitu relácie, spustí sa nová relácia.

 

Faktory, ktoré spôsobujú nižší počet zaznamenaných relácií v GA4 v porovnaní z GA3 sú: 

1. User-centric tracking

GA4 sleduje zapojenie a interakciu používateľa detailnejšie a presnejšie naprieč zariadeniami, platformami a ďalšími parametrami s reálnejším obrazom správania sa používateľa s obsahom. 

 

2. No time threshold

Relácia sa predvolene skončí (vyprší) po 30 minútach nečinnosti používateľa. Neexistuje však žiadne obmedzenie, ako dlho môže relácia trvať.

 

3. No direct session count

Metriky relácií a používateľov sa vypočítavajú ako odhad. GA4 poskytuje niekoľko metrík relácií vrátane nasledujúcich: relácia, relácie s interakciou a relácie s interakciou na používateľa

 

4. Event-based tracking

GA4 sleduje udalosti komplexnejšie, čo umožňuje pochopiť akcie používateľov nad rámec klasických zobrazení stránok.

 

5. Cross-platform tracking

GA3 malo predvolený časový limit relácie nastavený na 30 minút, mohol sa predĺžiť maximálne na 4 hodiny.

GA4 má nastaviteľný časový limit relácie, a umožňuje ho predĺžiť maximálne na 7 hodín a 55 minút.

Napríklad v GA3, ak niekto odišiel z webu na 5 hodín, skutočne by sa započítali 2 samostatné relácie. V GA4 by sa sa zaznamenala ako 1 súvislá relácia. 

 

Dôležitá poznámka

V GA3 sa relácie resetovali o polnoci, v GA4 obnovenie relácie závisí od nastavenia časového pásma, čo umožňuje sledovanie nepretržitých relácií používateľov, najmä v rôznych časových pásmach.

 

AVERAGE SESSION DURATION (priemerné trvanie relácie)

 

GA3 (Universal Analytics)

GA4 (Google Analytics 4)

Priemerné trvanie relácie používateľov →average duration of user sessions, sa počítalo v sekundách bez ohľadu na to, či bola stránka v popredí alebo na pozadí (okrem času stráveného na poslednej navštívenej stránke).

Priemerné trvanie relácií interakcie →average duration of engaged sessions, sa počíta v sekundách a meria sa od začiatku úvodnej relácie až po zmenu udalosti. 

Relácia sa považuje za  „engaged“, ak ide o viac než  1 zobrazenie stránky, obrazovky alebo sa spustí konverzná udalosť a trvá dlhšie, než je stanovený limit (nastavenie je možné medzi 10 a 60 sekundami).

 

V GA3 sa priemerné trvanie relácie počítalo vydelením celkového trvania všetkých relácií s celkovým počtom relácií. Merala priemerný čas, ktorý používatelia strávili na stránke počas svojich relácií. Keďže GA3 používala pevné trvanie relácie (30 minút nečinnosti alebo koniec dňa), relácie sa mohli umelo skracovať, ak používateľ odišiel a po určitom čase sa vrátil. 

 

V GA4 sa táto metrika počíta ako priemerné trvanie relácií interakcie v sekundách, meraná od začiatku úvodnej relácie po spustenie inej udalosti. Priamo sleduje čas, ktorý používatelia aktívne strávia na stránkach alebo v aplikácii od okamihu, keď začnú reláciu, až po moment, keď opustia alebo zatvoria stránku.

„Engaged session“ (relácia interakcie) v GA4 je relácia, v ktorej:

-  používateľ mal 2 alebo viac zobrazení stránky

-  používateľ dokončil konverznú udalosť

-  používateľ dosiahol určitý časový limit podľa nastavení napr. 10 až 60 sekúnd

 

Dôležitá poznámka

Väčšina prehľadov v GA4 predvolene nezahŕňa metriku „Average session duration“ (priemerné trvanie relácie). Namiesto toho uvádza „Average enagement time“ (priemerný čas interakcie). Metriku priemerné trvanie relácie je možné pridať do prehľadov podľa týchto pokynov.

 

BOUNCE RATE (miera odchodov)

 

GA3 (Universal Analytics)

GA4 (Google Analytics 4)

Miera odchodov bola % jedno-stránkových relácií, pri ktorých nedošlo k interakcii so stránkou. Relácia s okamžitým odchodom mala trvanie 0 sekúnd. 

Ak napríklad používateľ navštívil stránku a na niekoľko minút skontroloval obsah, odišiel bez toho, aby klikol na akýkoľvek odkaz alebo spustil udalosti, ktoré sa zaznamenajú ako udalosti interakcie, relácia sa zaznamenala ako okamžitý odchod.

Miera odchodov je % relácií, ktoré neboli interaktívne. 

Ak napríklad používateľ navštívi stránku, skontroluje obsah  za menej ako 10 sekúnd a potom odíde bez toho, aby spustil akúkoľvek udalosť alebo navštívil iné stránky alebo obrazovky, relácia sa započíta ako okamžitý odchod.

 

„Engaged session“ (relácia interakcie), je relácia, ktorá trvá 10 sekúnd alebo dlhšie, má 1 alebo viac konverzných udalostí alebo má 2 alebo viac zobrazení stránky alebo obrazovky. 

Ak používateľ nemá reláciu so zapojením (to znamená, že nespĺňa žiadne z kritérií pre reláciu so zapojením), GA4 započíta reláciu ako okamžitý odchod.

 

V GA4 metriky „Engagement rate“ (miera interakcie) a „Bounce rate“ (miera odchodov) umožňujú merať a analyzovať interakcie používateľov s webom alebo aplikáciou.

Obidve metriky sú definované z hľadiska relácií s interakciou.

→ relácia je čas, počas ktorého používateľ interaguje s webom alebo aplikáciou

→ relácia s interakciou je relácia, ktorá trvá dlhšie ako 10 sekúnd, má konverznú udalosť alebo má aspoň 2 zobrazenia stránky alebo obrazovky

 

Miera interakcie predstavuje % relácií s interakciou na webe alebo v mobilnej aplikácii. Miera odchodov je opak miery interakcie. Miera odchodov predstavuje % relácií, pri ktorých nedošlo k interakcii.

Inými slovami, miera interakcie pomáha merať % návštev webu alebo aplikácie, ktoré zahŕňali určitú formu zmysluplnej interakcie.

 

Dôležitá poznámka

Väčšina prehľadov v GA4 predvolene nezahŕňa metriku „Engagement rate“ a „Bounce rate“. Metriky je možné pridať do prehľadov podľa týchto pokynov.

 

CONVERSION (konverzie)

 

GA3 (Universal Analytics)

GA4 (Google Analytics 4)

Počítala iba 1 konverziu na reláciu pre každý cieľ. 

Ak používateľ odoslal formulár 2-krát počas tej istej relácie, napríklad do cieľa „odoslanie formulára“, zaznamenala sa iba 1 konverzia.

Počíta zvyčajne každú udalosť, aj keď sa rovnaká konverzná udalosť zaznamená viackrát počas tej istej relácie. 

Ak používateľ odošle formulár 2-krát počas rovnakej relácie, zaznamenajú sa 2 konverzie. 

 

V GA3 sa konverzie zvyčajne sledovali v kontexte relácií. Ak používateľ uskutočnil konverziu viackrát počas tej istej relácie (napr. odoslaním formulára), služba GA3 často tieto konverzie v danej relácii odstránila. To znamená, že ak používateľ vyplnil formulár viackrát počas jednej relácie, GA3 to zaznamenala ako splnenie jedného cieľa.

 

V GA4 sa každá udalosť vrátane konverzií považuje za samostatnú akciu. Týmto spôsobom sa konverzie neodstránia v rámci tej istej relácie. Ak používateľ dokončí konverznú udalosť viackrát, každá udalosť sa započíta ako samostatná konverzia. Preto ak používateľ vyplní formulár viackrát, každé vyplnenie formulára sa v GA4 započíta ako samostatná konverzia.

V dôsledku tohto GA4 vykazuje vyšší počet konverzií v porovnaní s GA3.

V prípade potreby porovnania údajov, je možné zaznamenávanie konverzií v službe GA4 zosúladiť s počítaním cieľov v službe UA, nastavením danej konverzie na možnosť „Once per session (Legacy)“.

 

Je GA4 lepším nástrojom ako GA3?

Rozhranie skutočne prešlo očividnými zmenami a ako to už s novinkami býva, strach má veľké oči. Zhrňme si to.

1. User-centric tracking sledovanie zamerané na používateľa sa v GA4 zameriava na správanie a interakcie používateľov naprieč zariadeniami a platformami, čím poskytuje komplexnejší pohľad na správanie používateľov.

2. Event-driven model→ Model riadený udalosťami flexibilne sleduje viac akcií používateľov nad rámec tradičných zobrazení stránok.

3. Enhanced user privacy → GA4 používa súbory cookie prvej strany, rešpektuje súhlas používateľa a poskytuje kontrolu uchovávania údajov v súlade so súčasnými legislatívnymi štandardmi ochrany osobných údajov.

4. AI-powered insights Využíva strojové učenie a AI na poskytovanie automatizovaných prehľadov, ktoré pomáhajú ľahšie identifikovať trendy a príležitosti.

5. Cross-platform tracking GA4 vyniká v sledovaní interakcií používateľov naprieč stránkami, aplikáciami a zariadeniami a ponúka holistický pohľad na zapojenie používateľov.

 

V každom prípade je prechod na GA4 postupný proces, ktorý môže chvíľu trvať v závislosti od zložitosti nastavenia analytiky. Je nevyhnutné plánovať, testovať a neustále optimalizovať konfiguráciu podľa potrieb.

 

GA3 and GA4 porovnanie

 

Features

GA3

GA4

Tracking model

Pageview-centric tracking

Event-driven tracking

User identity

Relies on cookies and IP addresses

Reduced reliance on IP addresses

Privacy focus

Less emphasis on user privacy

Strong emphasis on user privacy

Data retention

Up to 26 months by default

Up to 14 months by default

Cross-platform features

Limited cross-platform tracking

Enhanced cross-platform tracking

Session duration

Fixed session duration (configurable)

Adjustable session timeout (up to 7h 55m)

Integration

Integration with Google products

Integration with Google BigQuery

Custom reports

Limited customization of reports

More extensive custom reporting options

 

FAQ

Aký je hlavný rozdiel medzi GA3 a GA4?

Hlavným rozdielom je model sledovania. GA3 sa spoliehal na zobrazenie stránky, zatiaľ čo GA4 používa model založený na udalostiach (event-driven) a je zameraný na používateľa (user-centric model). Tento posun v sledovaní umožňuje službe GA4 poskytovať detailnejšie údaje o správaní a interakcii používateľov, čím sa stáva prispôsobiteľnejšou pre potreby modernej digitálnej analýzy.

 

Je možné používať GA3 a GA4 súčasne?

Nie. 

Približne od 1. júla 2023 už GA3, známy aj ako Universal Analytics, nezhromažďuje nové údaje. 

Od 1. júla 2024 stratia prístup k starému rozhraniu GA3 a API všetci zákazníci.

 

Ako sa líšia definície relácií v GA3 a GA4?

GA3 relácie boli založené na čase. Predvolene sa relácia skončila po 30 minútach nečinnosti a obnovila sa o polnoci. 

GA4 využíva definíciu relácie založenú na udalostiach. Relácia sa začína, keď používateľ interaguje so stránkou alebo aplikáciou, a môže sa predĺžiť, kým používateľ zostane aktívny. Neexistuje žiadny automatický polnočný reset a časový limit relácie je možné prispôsobiť. Tento prístup poskytuje používateľsky orientovanejší a flexibilnejší pohľad na trvanie relácie.

 

Aké sú kľúčové funkcie v GA4, ktoré neboli v GA3?

1. Event-driven tracking Sledovanie založené na udalostiach

2. User-centric approach Prístup zameraný na používateľa

3. Flexible conversions GA4 poskytuje väčšiu flexibilitu pri definovaní konverzií 

4. Enhanced ecommerce tracking Vylepšené sledovanie elektronického obchodu s podrobnejšími prehľadmi o online predaji a výkonnosti produktov

5. Custom metrics and dimensions umožňuje používateľom vytvárať vlastné metriky a dimenzie, čím poskytuje väčšiu flexibilitu pri analýze údajov

6. Cross-platform tracking GA4 vyniká v sledovaní interakcií používateľov naprieč webovými stránkami, aplikáciami a zariadeniami a ponúka holistický pohľad na interakciu používateľov

7. Improved user privacy poskytuje vylepšené funkcie ochrany osobných údajov používateľov a nespolieha sa na údaje IP adries

8. No automatic midnight reset GA4 neresetuje automaticky relácie o polnoci, čím poskytuje presnejšie sledovanie trvania relácie

 

Dajú sa migrovať historické údaje z GA3 do GA4?

Nie, historické údaje nemôžete migrovať priamo zo služby Google Analytics 3 do služby Google Analytics 4. Tieto analytické platformy fungujú nezávisle a historické údaje zhromaždené v službe GA3 sa automaticky neprenesú do služby GA4. Ak chcete pracovať s historickými údajmi v GA4, budete sa musieť spoľahnúť na export údajov a procesy manuálneho prenosu údajov, nejde však o bezproblémovú migráciu. Preniesť je možné iba nastavenia pre používateľov, udalosti, ciele, konverzie a publiká.

 

Došlo k nejakým zmenám v spôsobe sledovania konverzií v GA4?

- GA4 ponúka komplexnejšiu definíciu konverzií, umožňuje sledovať viac akcií používateľov ako hodnotných konverzií

-  GA4 poskytuje väčšiu flexibilitu pri definovaní konverzií, uľahčuje tak meranie konkrétnych interakcií používateľov, ktoré sú dôležité

- Konverzie v GA4 sú úzko späté s používateľskými udalosťami a sú v súlade s modelom sledovania na základe udalostí 

- GA4 poskytuje komplexnejší prehľad „Path to conversion“ o postupnosti interakcií používateľov vedúcich ku konverzii

 

GA4 je tu

Vývoj nástroja Google Analytics z predchádzajúcej verzie GA3 na najnovšiu je významným krokom vpred pre webovú analytiku. 

Digitálny svet sa vyvíja rýchlo a prináša stále nové požiadavky. Z pohľadu  rešpektovania súkromia používateľov, sledovania naprieč platformami a zariadeniami, je prístup k údajom založených  na udalostiach, prvoradý.

Aj keď prechod z GA3 na GA4 bezpochyby predstavuje veľké výzvy, potenciál presnejšieho merania je v súlade s ochranou osobných údajov a prístupu údajov zameraný na používateľa, je dôležitým míľnikom budúcnosti webovej analýzy. 

 certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK