Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre poskytované služby a produkty spoločnosti VIAMEDIA SK, s. r. o.
Spoločnosť VIAMEDIA SK, s.r.o., so sídlom Tylova 27, 831 04 Bratislava, IČO: 45564108, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 6518/B (ďalej len „Poskytovateľ) je poskytovateľom služieb v oblasti internetu a reklamy a ďalších služieb uvedených na stránkach www.viamedia.sk
Objednávateľ je fyzická či právnická osoba, a to buď priamy zákazník (konečný príjemca služieb), alebo reklamná či mediálna agentúra, požadujúca niektorú zo služieb Poskytovateľa.

Definícia pojmov

PPC kampaňou
sa rozumie Pay-Per-Click kampaň, čo je forma internetového marketingu (SEM searchengine marketing), ktorý sa zameriava na získavanie pozícií vo vyhľadávačoch prostredníctvom kľúčových slov resp. slovných spojení tak, aby sa užívateľom internetu podľa týchto slov zobrazovala reklama Objednávateľa, reklamný pútač alebo odkaz na internetovú stránku Objednávateľa.

PPC vyhľadávací systém
je systém na zadávanie reklám zobrazených pri výsledkoch vyhľadávania, v zmluve súhrnne označované ako „vyhľadávače“.

Google (AdWords)
je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama (príp. internetová stránka) Objednávateľa zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov.

Pay-per-click (platba za klik)
je jedným zo spôsobov platenia za reklamu na internete.

Seznam.cz (Sklik)
je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama (príp. internetová stránka) Objednávateľa zobrazovala vo vyhľadávaní na Seznam.cz a na sieti jeho partnerských webov.

Etarget.sk
je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama (príp. internetová stránka) Objednávateľa zobrazovala vo vyhľadávaní na sieti jeho partnerských webov.

Facebook.com
je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama objednávateľa zobrazovala v prostredí sociálnej siete Facebook.com.

Dielom
sa rozumie vytvorenie a realizácia PPC kampane na účte Objednávateľa v PPC vyhľadávacích systémoch podľa špecifikácie.

Zmluvou
sa rozumie táto zmluva o dielo a zmluva o výkone správy PPC kampaní.

Účtom
sa rozumie konto Objednávateľa v ktorejkoľvek reklamnej kampani.

Predmet plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a.) vytvoriť do 14 dní po uhradení odmeny uvedenej v objednávke na účet Poskytovateľa Pay-per-click kampaň na účte Objednávateľa v PPC vyhľadávacích systémoch v rozsahu podľa objednávky a zrealizovať PPC kampaň.
b.) poskytovať službu – dlhodobú správu vytvorenej PPC kampane, ktorá zahŕňa najmä priebežné sledovanie a optimalizovanie PPC kampane v rozsahu podľa objednávky, pravidelné reporty o činnosti Poskytovateľa a výsledkoch PPC kampane, na požiadanie Objednávateľa poskytnutie informácií o stave a výsledkoch reklamnej PPC kampane, ako aj komunikáciu s externými dodávateľmi priestorov internetovej reklamy,a to všetko za účelom zvýšenia počtu návštevníkov.

Termíny plnenia

1. Dlhodobú správu vytvorenej PPC kampane bude Poskytovateľ uskutočňovať priebežne, resp. bez zbytočného odkladu a v objektívne najkratšej lehote po vzniku potreby plnenia, predovšetkým v závislosti od potreby optimalizácie vytvorenej PPC kampane na účte Objednávateľa vo vyhľadávačoch.

Odmena Poskytovateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za vytvorenie a realizáciu PPC kampane uhradiť odmenu v hodnote stanovenej v objednávke do 5 dní po podpise.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za dlhodobú právu vytvorenej PPC kampane hradiť paušálnu odmenu vo výške stanovenej v objednávke za každý, aj začatý mesiac až do momentu ukončenia platnosti objednávky, vždy najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po uplynutí mesiaca, v ktorom bola služba dodaná:
3. Ak Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, mailom na mailovú adresu info@viamedia.sk, aspoň 5 dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, že chce správu Diela pozastaviť, nebude mu Poskytovateľ za toto prechodné obdobie fakturovať paušálnu odmenu podľa bodu 5.2. tejto zmluvy.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol vopred oboznámený a je uzrozumený s tým, že paušálna odmena nezahŕňa výdavky na inzerciu v službách Google.sk (AdWords).
2. Prípadné omeškanie Objednávateľa s úhradou odmeny, paušálnej odmeny bude mať za následok vznik práva Poskytovateľa na vyúčtovanie úroku z omeškania Objednávateľovi vo výške 0,05 % denne z odmeny a/alebo paušálnej odmeny vyúčtovanej v príslušnej faktúre po lehote splatnosti.

Osobitné práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný najmä :
a.) poskytnúť Poskytovateľovi plnú súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela a jeho správy, a to bez zbytočného odkladu bez zbytočného odkladu po jej vyžiadaní, najmä odovzdať všetky podklady
b.) včas informovať Poskytovateľa o všetkých podstatných záležitostiach súvisiacich predmetom plnenia, najmä problémoch a prekážkach, o nevyhnutnej zmene rozsahu predmetu plnenia, o hroziacej škode, o nefunkčnosti PPC kampaní.
2. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách súvisiacich s vytvorením a realizáciou Diela, ako aj o všetkých informáciách, ktoré Objednávateľovi boli poskytnuté alebo ktoré inak získal v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovateľa, a to po dobu neurčitú bez obmedzenia. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude informovať všetkých dotknutých zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov o tom, že vyššie uvedené dôverné informácie a všetky práva duševného vlastníctva k Dielu patria Poskytovateľovi a podnikne všetky kroky, ktoré budú potrebné na to, aby bola táto mlčanlivosť dodržiavaná.
3. Objednávateľ prednostne využíva ako komunikačný kanál medzi ním a Poskytovateľom webstránku (helpdesk) umiestnený na adrese http://client.wt.sk, na ktorej je oprávnený zadávať svoje požiadavky týkajúce sa predmetu zmluvy. V prípade, že Objednávateľ ako komunikačný kanál využije helpdesk, je Poskytovateľ povinný vyriešiť požiadavku Objednávateľa do 72 hodín po zadaní požiadavky.

Osobitné práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný najmä :
a.) vždy postupovať v záujme Objednávateľa tak, aby všetky jeho úkony a plnenia boli uskutočňované a zabezpečované bez zbytočného odkladu, s odbornou starostlivosťou a v objektívne možnej najkratšej lehote.
b.) poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie informácie o stave a rozpracovanosti Diela, ako aj o všetkých podstatných záležitostiach, ktoré súvisia s vytvorením a realizáciou PPC kampane, so stavom účtov v PPC vyhľadávacích systémoch, ako aj s výkonom správy PPC kampane.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že hmotné výsledky plnení podľa tejto zmluvy budú archivované u Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa o Objednávateľovi a jeho obchodných aktivitách a iných záujmoch pri plnení tejto zmluvy dozvedel.

Ukončenie platnosti zmluvy (objednávky)

Odstúpenie od zmluvy (objednávky)

1. Objednávateľ môže od objednávky odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy v prípade:
a.) ak Poskytovateľ podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, za ktoré sa považujú v každom prípade najmä vážne chyby, alebo opakované chyby na Diele,
b.) ak Poskytovateľ zhotovuje Dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v objednávke,
c.) Poskytovateľ si opakovane napriek písomnej výzve Objednávateľa neplní svoje záväzky vyplývajúce z objednávky, pričom dôkazné bremeno závažnosti a neplnenia záväzkov (doručovanie výziev) znáša Objednávateľ.
2. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy v prípade:
a.) ak Objednávateľ nie je schopný preukázateľne plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom dôkazné bremeno závažnosti a neplnenia záväzkov (doručovanie výziev) znáša Poskytovateľ,
b.) ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny viac ako 30 dní od dátumu stanoveného touto zmluvou a/alebo s úhradou paušálnej odmeny alebo jej časti viac ako 30 dní odo dňa splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu (výzvy) zo strany Poskytovateľa; Poskytovateľ má právo pri vzniku takejto situácie prerušiť všetky prebiehajúce výkony a činnosti; práce Poskytovateľ obnoví až po vysporiadaní finančného záväzku zo strany Objednávateľa,
c.) ak Objednávateľ opakovane odmietne poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi podľa tejto zmluvy,
d.) ak Objednávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti stanovenú v obchodných podmienkach,
3. V prípade preukázaného porušenia povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať od zmluvnej strany, ktorá povinnosť porušila zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR, za každé porušenie povinnosti zvlášť. Uplatnením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
4. V prípade opakovaného porušenia povinnosti mlčanlivosti a prezradenia know-how a iných dôverných informácií akejkoľvek tretej strane stanovenej v obchodných podmienkach Objednávateľom, môže Poskytovateľ z účtu Objednávateľa stiahnuť kampane a akúkoľvek inú ním vytvorenú prácu (Dielo), ktorú/ktoré Poskytovateľ sám kreatívne vytvoril.
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v týchto prípadoch:
a.) ak druhá zmluvná strana vstúpi do likvidácie,
b.) ak na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.
6. Ak niektorá zo zmluvných strán má v úmysle od Zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej 30-dňovú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane je odstúpenie účinné.

Výpoveď zmluvy

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže platnosť tejto zmluvy písomne vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom platnosť zmluvy zanikne po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní jeden mesiac, pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná.

Rozhodcovská doložka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok alebo s nimi súvisiacich, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o výklad, zánik Zmluvy alebo jej platnosť, výklad alebo platnosť tejto rozhodcovskej doložky predložia buď na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadeného pri spoločnosti Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S alebo všeobecnému súdu Slovenskej republiky, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.
2. Podľa dohody zmluvných strán, voľbu medzi rozhodcovských súdom alebo všeobecným súdom (opciu) môže vykonať ktorákoľvek zo zmluvných strán, buď podaním návrhu na začatie konania na rozhodcovský súd alebo podaním návrhu na začatie konania na všeobecný súd, pričom pre platnosť vykonanej opcie nie je potrebný súhlas druhej strany. Žalujúca zmluvná strana je povinná vykonanú opciu druhej zmluvnej strane oznámiť neodkladne po jej vykonaní. V prípade opcie všeobecného súdu táto rozhodcovská doložka zaniká. Postup v rozhodcovskom konaní sa riadi zák.č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a vnútornými predpismi vybraného rozhodcovského súdu.

Sme kvalifikovaný tím

certifikáty

Google Qualified Individual Certificate Viamedia SK
YouTube Certified Viamedia SK
Mergado Certified Viamedia SK
Inres Certified Viamedia SK